NAZWA:
Siódemka S. A                                                                                                                      
ADRES:
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa  
NIP:5252507706
REGON:142924642
KRS:0000384905, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:14 052 900,00 zł, wpłacony w całości